Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

MARY WELAÝATY BARADA MAGLUMAT

Mary welaýaty administratiw taýdan 11 sany etraba we 2 sany şähere bölünýär. Welaýatyň merkezi Mary şäheri. Mary welaýaty ýurdumyzyň günorta sebiti bolmak bilen, özüniň geografiki ýerleşişi boýunça dostlukly Owganystan döwleti bilen araçäkleşýär. Gözbaşyny bu goňşy ýurduň daglaryndan alyp gaýdan Murgap derýasy, şeýle-de, Amyderýadan gözbaş alýan Garagum derýasy welaýatymyzy suw bilen üpjün edýär.

Welaýatymyzyň durmuş ykdysady ýagdaýy barada aýdanyňda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde Mary welaýatynyň tutýan orny uludyr. Welaýatyň senagaty durnukly depginlerde ösýär.

Oba hojalygy

Oba hojalygy: işler utgaşykly barýar

Bereketli ekin meýdanlarynda

02.12.2022 Giňişleýin

Saglyk goraýyş we Sport

Sport. Sport. Sport.

ÝAŞ DZÝUDOÇYLAR ÝETIŞDIRILÝÄR

02.12.2022 Giňişleýin

Medeniýet we Bilim

TKA-nyň welaýat birleşmesiniň we "Maru-şahu jahan" welaýat gazetiniň redaksiýasynyň döredijilik bäsleşigine

Milli gymmatlyklarymyz — medeni çyragymyz

02.12.2022 Giňişleýin